Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με ιδιωτική τοποθέτηση

Loulis Food Ingredients_Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με ιδιωτική τοποθέτηση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/06/2013 αποφάσισε την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 4,0875753 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 10.960.039,68 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ η κάθε μία.

Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 7.777.781,05. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους Ευρώ 6.559.998,01 ήχθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 01.11.2013 είναι διαθέσιμο στο κοινό από την Δευτέρα 04.11.2013 α) στο δικτυακό τόπο της εταιρείας (), καθώς και στους δικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.com) και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφ όσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Σπετσών 1, Κερατσίνι 18755.

Την 25.07.2013 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ. αριθμ. Κ2-4911 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού με καταβολή μετρητών.

Το Χ.Α. στις 05.11.2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.902.786 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Από την 08.11.2013, οι 1.902.786 νέες μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρεία στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ: 210 4090105, κα. Καχιουτέα Αλεξάνδρα, Κερατσίνι Αττικής).

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή