Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 1ης Ιουνίου 2021

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 1ης Ιουνίου 2021

Την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου οκτώ (8) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 13.166.371 μετοχές και 13.166.371 ψήφους :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 1.027.216,80 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,06 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίζεται η 3η Ιουνίου 2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 4η Ιουνίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 10η Ιουνίου 2021.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε και παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2020.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 καθώς επίσης και απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

4. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2020.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 συνολικά έως το ποσό των 200.000 Ευρώ.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλέχθηκε, ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 1/6/2025, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Ν. 4706/2020, ως εξής:

1. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου

2. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος

3. Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου

4. Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla)

5. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

8. Καθορίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι τριμελής, να αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, κατά την έννοια του α. 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) ανεξάρτητο τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της να είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 1/6/2025, ταυτιζόμενη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέχθηκαν ομόφωνα με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίζεται ότι θα αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, ήτοι θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν ανεξάρτητο τρίτο, ως εξής:

1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος του Αναστασίου, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του N. 4706/2020.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα για την πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

9. Τροποποιήθηκε ομόφωνα, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, η πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας με την εισαγωγή των κριτηρίων βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής, σύμφωνα με το α. 9 παρ. 2 (α) του Ν. 4706/2020.

10. Παρήχθη η άδεια, με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία

11. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 15 του Καταστατικού για να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το α. 126 Ν. 4548/2018.

12. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 13.166.371, ήτοι με ποσοστό 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 21 του Καταστατικού αναφορικά με τον καθορισμό εξουσίας επίσημης έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή