Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/06/2023

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/06/2023

Την 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τέσσερις (4) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.671.687 μετοχές και 9.671.687 ψήφους :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος. Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης ποσού ευρώ 94.061,53€. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε και παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2022.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2022 καθώς επίσης και απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2022 έως 31.12.2022 καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173 και συγκεκριμένα η Ανδριάνα Κ. Λαβαζού, με Α.Μ. ΣΟΕΛ:45891, με Α.Μ. ΕΛΤΕ:2657 και με Α.Φ.Μ.:300190488 ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής και ο Ανδρέας Θ. Κωνσταντίνου, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30441, με Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1439 και Α.Φ.Μ.: 106872098 ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

4. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2022.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 συνολικά έως το ποσό των 200.000 Ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, οι προκαταβολές αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022) συνολικού ποσού 152.525,00 ευρώ.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.054.433,60€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.054.433,60€ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους και τροποποιήθηκε αντιστοίχως, ομόφωνα, με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη δύο νέων παραγράφων με το κάτωθι περιεχόμενο:

«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5ο
Κατόπιν αποφάσεως της από 7/6/2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2.054.433,60 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 2.054.433,60 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη».

7. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 4 του Καταστατικού ως εξής:
«Άρθρο 4
Σκοπός
Σκοποί της εταιρείας είναι:
α) Η εκμετάλλευση Κυλινδρόμυλου και γενικά η ενέργεια βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων αναγόμενων εις την αλευροβιομηχανία, τα δημητριακά, την παραγωγή κτηνοτροφών, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.
β) Η παραγωγή, αγορά και μεταπώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η διακίνηση και η εμπορία δημητριακών προϊόντων ή άλλων προϊόντων γης, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίμων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασμάτων κ.λ.π.
γ) Η κατασκευή ή αγορά και η εκμετάλλευση με κάθε τρόπο χώρων και μέσων αποθηκεύσεως συσκευασίας και διανομής των παραπάνω προϊόντων καθώς και η εκμετάλλευση μέσων μεταφοράς των προϊόντων αυτών ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.
δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, διαμεσολαβητικών ή άλλων, στο εμπόριο και γενικά διακίνηση των παραπάνω προϊόντων.
ε) Η παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία, συντήρηση, διακίνηση όλων των ειδών διατροφής, των πρώτων υλών, με τις οποίες αυτές παράγονται ή των παραγώγων τους καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας.
στ) Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων παραγωγής και επεξεργασίας φύλλου κρούστας κανταϊφιού, ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και διατροφής καθώς και κάθε είδους μηχανών και μηχανημάτων.
ζ) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών αναφορικά με τα παραπάνω ή συναφή είδη, τις πρώτες ύλες και τα παράγωγα ή υποπροϊόντα αυτών ή τα υλικά συσκευασίας, συντηρήσεως ή διακινήσεως αυτών.
η) Την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των τροφίμων.
θ) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
ι) Η εκμετάλλευση χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) και η παροχή υπηρεσιών πλυντηρίων αυτοκινήτων και λοιπών υπηρεσιών εκμετάλλευσης αυτοκινήτων
κ) Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων σχετικών με τον τομέα των τροφίμων.
κα) Η λειτουργία Μουσείου και η διοργάνωση παρουσιάσεων, εκθέσεων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικά με τον κύκλο «σιτάρι – αλεύρι – ψωμί».
κβ) Η διεξαγωγή ναυτιλιακών εργασιών, φορτοεκφορτώσεων, μεταφορών, διαμετακομίσεων, αποθηκεύσεων και διανομών εμπορευμάτων και προϊόντων, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, με τη χρήση δικών της μέσων ή με μέσα τρίτων, καθώς και η εν γένει παροχή λιμενικών διευκολύνσεων σε τρίτους.
κγ) Η λειτουργία και η εκμετάλλευση φορολογικών αποθηκών ή χώρων τελωνειακών καθεστώτων σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή παραχωρούμενα ακίνητα.
κδ) Η διενέργεια κάθε είδους μεταφορών εμπορευμάτων δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος με μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή μισθωμένα (μίσθωση συγκεκριμένου έργου ή/και – χρόνου, μακροχρόνια μίσθωση, κλπ) ή ναυλωμένα τρίτων (πλοία).
κε) H παροχή υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως εκτελωνισμό, εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση, συσκευασία και αποστολή των προϊόντων, τη μεταφόρτωση των φορτίων σε άλλα πλοία και τη διαχείριση των φορτίων υπό διαμετακόμιση και γενικά, κάθε απαιτούμενη ενέργεια σχετική με τη μεταφορά και το διαμετακομιστικό εμπόριο των προϊόντων.
κστ) Η άσκηση επιχείρησης ναυτικής πρακτόρευσης κάθε είδους και φύσεως φορτηγών και επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων υπό Ελληνική ή ξένη σημαία που καταπλέουν και αποπλέουν από́ οποιοδήποτε Λιμένα της Ελλάδος.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί:
1) Να ιδρύσει άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες –ημεδαπές ή αλλοδαπές- που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εξυπηρετούντα τους σκοπούς της Εταιρείας, ή να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.
2) Να μετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία και επιχείρηση γενικά, είτε καλύπτοντας ολικά ή μερικά το κεφάλαιό της είτε αποκτώντας μετοχές ή μερίδια σ’ αυτήν είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
3) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυτών.
4) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
5) Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή εκμεταλλεύεται ακίνητα, μηχανήματα, οχήματα πάσης φύσεως και γενικά κάθε είδους κινητά και ακίνητα που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.
6) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.
7) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων –φυσικών ή νομικών προσώπων-, εφ’ όσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας
8) Να ιδρύσει ιδρύματα, σωματεία ή αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»

Εν συνεχεία, των ανωτέρω τροποποιήσεων, που περιγράφονται στο 6ο και 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Καταστατικό κωδικοποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, σε ενιαίο κείμενο.
8. Παρήχθη η άδεια, ομόφωνα με ψήφους 9.671.687, ήτοι με ποσοστό 56,49% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία
9. Υποβλήθηκε η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή