Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22/6/2022

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22/6/2022

Την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τέσσερις (4) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.640.687 μετοχές και 9.640.687 ψήφους :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 1.027.216,80 που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα ευρώ 0,06 ανά μετοχή. Επίσης από τα κέρδη της χρήσης θα σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό ποσού ευρώ 70.517,97. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίζεται η 27η Ιουνίου 2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) η 28η Ιουνίου 2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. η 1η Ιουλίου 2022.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλε και παρουσίασε στους μετόχους την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσεως 2021.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2021 καθώς επίσης και απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2021 έως 31.12.2021, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173 και συγκεκριμένα η Ανδριάνα Κ. Λαβαζού, με Α.Μ. ΣΟΕΛ:45891, με Α.Μ. ΕΛΤΕ:2657 και με Α.Φ.Μ.:300190488 ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής και ο Ανδρέας Θ. Κωνσταντίνου, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 30441, με Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1439 και Α.Φ.Μ.: 106872098 ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.

4. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2021.

5. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 συνολικά έως το ποσό των 200.000 Ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, οι προκαταβολές αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) συνολικού ποσού 133.500 ευρώ.

6. Κατόπιν της από 25-5-2022 έγγραφης (θετικής) πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και της από 1-6-2022 σχετικής εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής, καθώς και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ- έκδοση Ιουνίου 2021), που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία

7. Εκλέχθηκε, ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 22/6/2026, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατόπιν της από 1-6-2022 εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 4706/2020 και την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση και την σχετική έκθεση του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, κατόπιν και σχετικής από 25-5-2022 εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Ν. 4706/2020, ως εξής :

1. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου

2. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος

3. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη

4. Gianluca Fabbri του Bruno

5. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

8. Καθορίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι τριμελής, να αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, κατά την έννοια του α. 44 παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από δύο (2) ανεξάρτητα τρίτα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της να είναι τετραετής, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026, ταυτιζόμενη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέχθηκαν ομόφωνα με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ορίζεται ότι θα αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, ήτοι θα αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από δύο ανεξάρτητα τρίτα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος του Αναστασίου, Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ως άνω απόφαση ελήφθη κατόπιν της, από 1-6-2022 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν και σχετικής από 25-5-2022 εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, εφόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Δύο εκ των μελών ήτοι οι κ.κ. Ανδρέας Κουτούπης και Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

9. Παρήχθη η άδεια, με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία

10. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «LOULIS FOOD INGREDIENTS»

11. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 9.640.687, ήτοι με ποσοστό 56,3% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 2 του Καταστατικού και ορίσθηκε ο Δήμος Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη) ως έδρα της Εταιρείας. Εν συνεχεία, των ανωτέρω τροποποιήσεων που περιγράφονται στο 10ο και 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Καταστατικό κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

12. Υποβλήθηκε η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή