Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή Κεφαλαίου με μετρητά στους Μετόχους.

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή Κεφαλαίου με μετρητά στους Μετόχους.

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρία) ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Ιανουαρίου 2015 αποφάσισε:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.541.255,58 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ -από 0,94 ευρώ σε 1,03 ευρώ- με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

β) την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.541.255,58 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ -από 1,03 ευρώ σε 0,94 ευρώ- με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,94 η καθεμία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενέκρινε με την υπ΄ αριθμ.4791/16.01.2015απόφασή του την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στην συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2015 ενημερώθηκε για την αύξηση και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους καθώς και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 2α Φεβρουαρίου 2015,οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία ευρώ 0,94 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,09 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει, και σε συνδυασμό με την απόφαση 26 του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 3η Φεβρουαρίου 2015 (Record Date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2015 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK ως ακολούθως:

Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην ALPHA BANK, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

Από το Δίκτυο των καταστημάτων της ALPHA BANK στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της ALPHA BANK είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 10η Φεβρουαρίου 2016 , η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, στην Αθήνα , Σπετσών 1 Κερατσίνι 18755 (τηλ.210-4090100).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210-4090165 κα Καχιουτέα Αλεξάνδρα).

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή