Ανακοίνωση για ισόποση αυξομείωση μετοχικού κεφαλαίου με αυξομείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ακύρωση ιδίων μετοχών με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για ισόποση αυξομείωση μετοχικού κεφαλαίου με αυξομείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ακύρωση ιδίων μετοχών με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 20 Ιουνίου 2011, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (3.324.566,40) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,20 ευρώ κάθε μιας , ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,84 η κάθε μία.
Ακολούθησε ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , ποσού ευρώ 3.324.566,40 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά), η οποία πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,20 ευρώ κάθε μιας, ήτοι από ευρώ 0,84 σε ευρώ 0,64 η κάθε μία και ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού 3.324.566,40 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά), ήτοι ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή.

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2011 αποφάσισε την ακύρωση των 1.400.556 ιδίων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και την μείωση αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ως άνω 1.400.556 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 18/09/2008-17/09/2010 σε εκτέλεση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/09/2008.
Μετά και την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 9.742.256,64 διαιρούμενο σε 15.222.276 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.
Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την με αριθμ. Κ2-5770/01.07.2011 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρίας .

Το Χ.Α. στην συνεδρίασή του της 27/07/2011 ενημερώθηκε :

Α) για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,20 ανά μετοχή καθώς και

Β)για την ακύρωση / διαγραφή των 1.400.556 ιδίων μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 02/08/2011 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία 0,64 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. όπως αυτή ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 04/08/2011 της εισηγμένης εταιρίας.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 10/08/2011 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ALPHA BANK ως ακολούθως:

1.Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρείες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2.Στους ίδιους του Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ), εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) και έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή μόνο εφόσον, πλέον των ανωτέρω, προσκομισθεί και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ και ΑΔΤ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους μέσω της τραπέζης ALPHA BANK θα είναι εφικτή μέχρι την 31η Ιουλίου 2012 . Πέραν της ως άνω ημερομηνίας η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα , Σπετσών 1 Κερατσίνι 18755 (τηλ.210-4090100)

Μετά την ημερομηνία αποκοπής οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α, με την ίδια ονομαστική αξία μετά την ισόποση αύξηση και μείωση αυτής.

Ως ημερομηνία ακύρωσης των μετοχών και διαγραφής τους από το Χ.Α.Α., ορίζουμε την 05/08/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ.210-4090105 κος Λουλουδάκης Ιωάννης).

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή