Ανακοίνωση για ισόποση αυξομείωση μετοχικού κεφαλαίου με αυξομείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για ισόποση αυξομείωση μετοχικού κεφαλαίου με αυξομείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 25 Μαΐου 2010, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 1.994.739,84 (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εννενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,12 ευρώ κάθε μιας , ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,76 η κάθε μία.
Ακολούθησε ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , ποσού ευρώ 1.994.739,84 (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εννενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά), η οποία πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,12 ευρώ κάθε μιας, ήτοι από ευρώ 0,76 σε ευρώ 0,64 η κάθε μία και ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού 1.994.739,84 (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εννενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά), ήτοι ποσού ευρώ 0,12 ανά μετοχή.

Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 10.638.612 διαιρούμενο σε 16.622.832 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας 0,64€ η καθεμία.

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την με αριθμ. Κ2-5146/15.6.2010 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στην συνεδρίασή του της 24/06/2010 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,12 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 30/06/2010 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία 0,64 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. όπως αυτή ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 02/07/2010 της εισηγμένης εταιρίας.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 08/07/2010 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ALPHA BANK ως ακολούθως:

1.Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες -χρηματιστηριακές εταιρείες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2.Στους ίδιους του Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ), εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) και έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή μόνο εφόσον, πλέον των ανωτέρω, προσκομισθεί και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ και ΑΔΤ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους μέσω της τραπέζης ALPHA BANK θα είναι εφικτή μέχρι την 30η Ιουνίου 2011 . Πέραν της ως άνω ημερομηνίας η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα , Σπετσών 1 Κερατσίνι 18755 (τηλ.210-4090100)

Μετά την ημερομηνία αποκοπής οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α, με την ίδια ονομαστική αξία μετά την ισόποση αύξηση και μείωση αυτής .
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ.210-4090105 κος Λουλουδάκης Ιωάννης).

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή