Ανακοίνωση για την αύξηση και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση & μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για την αύξηση και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση & μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους

Ανακοινώνεται από την εταιρία LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Ιουνίου 2023, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.054.433,60 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ (από ευρώ 0,94 σε ευρώ 1,06) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» καθώς και την ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή κατά 2.054.433,60 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ (από ευρώ 1,06 σε ευρώ 0,94) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους των 2.054.433,60 ευρώ ήτοι 0,12 ευρώ ανά μετοχή και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
Μετά την ανωτέρω αύξηση και ισόποση μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,94 εκάστη.
Την 09.06.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3635132, η με αριθμό 2975766ΑΠ/09-06-2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 16.06.2023, ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας ποσού ευρώ 0,12 ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 26.06.2023 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη τελική ονομαστική αξία ευρώ 0,94 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,12 ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 27.06.2023.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 03.07.2023.
Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK» μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους σχετικούς λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιωμάτων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:
1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.(Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της της «ALPHA BANK» μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, θα πληρωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.»
Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την 04.07.2024, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, Σπετσών 1 Κερατσίνι, 18755.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210- 4090165).

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή