Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 1η Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ 5.137.518,60 με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού ευρώ 4.678.218,10 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού ευρώ 459.300,50, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,30 ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,94.

Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας ευρώ 0,94 η καθεμία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με την αριθμ. 72821/16.12.2014 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στην συνεδρίαση της 16ης Ιανουαρίου 2015 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά ευρώ 0,30 ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,94.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 22η Ιανουαρίου 2015 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την τελική ονομαστική αξία ευρώ 0,94 ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ.210-4090105 κος Λουλουδάκης Ιωάννης).

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή