Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 08_01_2015

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 08_01_2015

Την 08/01/2015 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 75,32% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 12.899.379 μετοχές και 12.899.379 ψήφους:

1. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 12.899.379, ήτοι με ποσοστό 75,32% του μετοχικού κεφαλαίου, το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι το 10% των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι μέχρι 1.712.506 μετοχές της Εταιρείας, με εύρος τιμής αγοράς από ένα (1) ευρώ έως πέντε (5) ευρώ και χρονική διάρκεια, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 8η Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία εγκρίσεως του προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τουλάχιστον δε το 90% των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν (ήτοι 9% των υφισταμένων μετοχών) θα ακυρωθεί, το υπόλοιπο δε 10% μπορεί να διανεμηθεί στο προσωπικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο και εξουσιοδοτείται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση να υλοποιήσει το ως άνω πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ρυθμίζοντας παράλληλα τους βασικούς όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 12.899.379, ήτοι με ποσοστό 75,32% του μετοχικού κεφαλαίου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.541.255,58 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.541.255,58 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Τροποποιήθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.899.379, ήτοι με ποσοστό 75,32% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες.

Σούρπη 8 Ιανουαρίου 2015

Το Διοικητικό

Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή