Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 Ιουνίου 2015

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 Ιουνίου 2015

Στις 23/06/2015 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 12.910.441 μετοχές και 12.910.441 ψήφους :


1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 12.910.441, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.910.441, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
2. Απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 12.910.441, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
3. Εκλέχθηκε, με ψήφους 12.910.441, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015, καθώς και για την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994.
4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.910.441, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014
5. Προεγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.910.441, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.910.441, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, και τροποποιήθηκε η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 5.137.518,60, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 1/12/2014, ως προς τα επιμέρους ποσά της κεφαλαιοποίησης, ήτοι α) τα σχηματισθέντα με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 3.789.356,66 (αντί του ποσού των ευρώ 4.678.218,10) και β) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.348.161,94 (αντί του ποσού των ευρώ 459.300,50) και επανατροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
7. Τροποποιήθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.910.441, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στο πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Σούρπη 23 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή