Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2016

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2016

Στις 23/06/2016 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 12.912.721 μετοχές και 12.912.721 ψήφους :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 12.912.721, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.912.721, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

2. Απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 12.912.721, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

3. Εκλέχθηκε, με ψήφους 12.912.721, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.912.721, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015

5. Προεγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.912.721, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 12.912.721, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.503,72 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.503,72 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

7. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 12.912.721, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 12.912.721, ήτοι με ποσοστό 75,40% του μετοχικού κεφαλαίου, η παροχή εγγυήσεως υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» προς την «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού ποσού 716.000 ευρώ.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στο πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Σούρπη 23 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή