Ανακοίνωση για το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση για το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε

Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 9 παρ.5), η Εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 1η Δεκεμβρίου 2014, με τις οποίες προέκυψε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ 5.137.518,60 με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού ευρώ 4.678.218,10 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού ευρώ 459.300,50, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,30 ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,94, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας ευρώ 0,94 η καθεμία.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή