Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2009

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2009

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 25.05.2010 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2009 το οποίο προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις Ίδιες Μετοχές που κατέχει η εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των € 0,070046 ανά μετοχή . Από το ποσό αυτό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος βάσει του ν. 3697/2008, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους € 0,063041 ανά μετοχή.

Από την 01.06.2010 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 03.06.2010 (Record Date).
Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίστηκε η 09.06.2010.

Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα:

1) Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (Θεματοφύλακες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες), εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα εισπράξεως.

2) Στους ιδίους τους μετόχους, μέσω του δικτύου των Καταστημάτων της, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητος και την εκτύπωση των στοιχείων της μερίδας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, όταν αυτοί:

  • τηρούν τις μετοχές τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών),
  • δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση εισπράξεως του μερίσματος σε χειριστή. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομίσει εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή από την 09.06.2011), το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, στην διεύθυνση Σπετσών 1, Κερατσίνι Τ.Κ. 18755.


Για κάθε πληροφορία οι κκ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρείας στο τηλέφωνο 210-4090100.


Σούρπη, 25 Μαΐου 2010


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή