Ανακοίνωση σχετικά με τα Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία της Δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της 31.12.2006

Loulis Food Ingredients_Ανακοίνωση σχετικά με τα Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία της Δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της 31.12.2006

Σχετικά με ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορά επεξηγήσεις και συμπληρωματικές σημειώσεις στα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2006, όπως δημοσιεύθηκαν στις 28.3.2007, ανακοινώνουμε τα εξής :
1.Οι συναλλαγές με τα Συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη (Δ.Λ.Π. 24) όπως προέκυψαν σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι οι εξής :

α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών : Όμιλος 0 ευρώ, Εταιρεία 678.750 ευρώ

β. Αγορές αγαθώς και υπηρεσιών : Όμιλος 0 ευρώ, Εταιρεία 1.125 ευρώ

γ. Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: Όμιλος 0 ευρώ, Εταιρεία 3.898.496 ευρώ

δ. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη : Όμιλος 0 ευρώ, Εταιρεία 43.919 ευρώ

ε. Συναλλαγές &αμοιβές διευθυντικών στελεχών &μελών της Διοίκησης : Όμιλος 825.039 ευρώ, Εταιρεία 706.682 ευρώ

στ.Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της Διοίκησης : Όμιλος 138.000 ευρώ, Εταιρεία 138.000 ευρώ

ζ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης : Όμιλος 0 ευρώ, Εταιρεία 0 ευρώ

2. Σχετικά με την αναλυτική αναφορά στα θέματα έμφασης της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, διατυπώνουμε επακριβώς ότι αναγράφεται και στην Έκθεση Ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Κασταστάσεων της 31.12.2006 :

α) Στην Σημείωση Νο 12 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 1.7.2002 έως 31.12.2006 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

β) Στην σημείωση Νο 6 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά ότι υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες, για διάφορους λόγους, εκκρεμούν και η τελική έκβασή τους δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

γ) Σημειώνεται ότι ορισμένες εταιρείες εξωτερικού που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστά 28,81% και 52,12% επί ενοποιημένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, έχουν εκλεχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή