Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιανουαρίου 2009

Loulis Food Ingredients_Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιανουαρίου 2009

Στις 2/01/2009 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 74,10% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 12.034.407 μετοχές και ψήφους :

1) Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ (8.311.416) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Περαιτέρω, εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ (8.311.416) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

2) Τροποποιήθηκε ομόφωνα το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου σε αυτό με το κάτωθι περιεχόμενο:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 5ο

«Κατόπιν αποφάσεως της από 2/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.311.416 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 8.311.416 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 10.638.612,48 διαιρούμενο σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη».

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή