Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.06.2009

Loulis Food Ingredients_Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.06.2009

Στις 15/06/2009 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 62,78% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 10.435.203 μετοχές και 10.435.203 ψήφους:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

2. Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, που εκπροσωπεί πλέον του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί του συγκεκριμένου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως αναβλήθηκε, ορίσθηκε δε ως ημερομηνία της μετ αναβολή Συνελεύσεως και συνεχίσεως της συνεδριάσεως η 6η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), όπως προσδιορίζεται και στην αίτηση του αιτούντος κατά τα ανωτέρω την αναβολή λήψεως αποφάσεως μετόχου.

4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως μη διανεμηθεί αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2008-31.12.2008

5. Προεγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας

6. Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την 15-6-2011 και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής:

1)Κωνσταντίνος Λούλης του Νικολάου 2)Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος 3)Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου 4)Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 5)Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 23α παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920, η σύναψη συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2008-31.12.2008.

Σούρπη 15 Ιουνίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή