Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25ης Μαϊου 2010

Loulis Food Ingredients_Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25ης Μαϊου 2010

Στις 25/05/2010 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 68,87% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 11.448.069 μετοχές και 11.448.069 ψήφους:


1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η διανομή κερδών για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και ειδικότερα ομόφωνα εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 1.067.953,33 ευρώ,το οποίο προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των 0,070046 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,063041 ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την 3η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη (record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η 1η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2009 θα ξεκινήσει την 9η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη, μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

3. Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009

4. Εκλέχθηκαν ομόφωνα ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010

5. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η διανομή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2009 - 31.12.2009

6. Προεγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας

7. Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με αύξηση των μελών από 5 σε 6 και με θητεία έως την 25-5-2012 και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής :

1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου

2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος

3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου

4) Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut)

5) Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) Παπαγιώτης Μιχαήλ του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Ορίστηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, ήτοι ο κ. Σπυρίδωνας Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, ο κ. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut) και ο κ. Παπαγιώτης Μιχαήλ του Αντωνίου

9. Διευρύνθηκε ομόφωνα ο σκοπός της Εταιρείας με την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και την εκμετάλλευση χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) και την παροχή υπηρεσιών πλυντηρίων αυτοκινήτων και λοιπών υπηρεσιών εκμετάλλευσης αυτοκινήτων και τροποποιήθηκε ομόφωνα το άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

10. Τροποποιήθηκε ομόφωνα το άρθρο 26 του καταστατικού της Εταιρείας περί διάθεσης κερδών, προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

11. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.994.739,84 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.994.739,84 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

12. Τροποποιήθηκε ομόφωνα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

13. Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και ισόποσης μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

14. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2009 - 31.12.2009, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Σούρπη 25 Μαΐου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή