Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26.06.2014

Loulis Food Ingredients_Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 26.06.2014

Στις 26/06/2014 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 10.304.437 μετοχές και10.304.437 ψήφους :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17 % του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών.

2. Απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

3. Εκλέχθηκε, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου,η εταιρεία «ΩΜΕΓΑ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 041, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014, καθώς και για την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013.

5. Προεγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, οι αναμορφωμένες πλέον οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1/2013 έως και 31/12/2013, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19.

7. Συστάθηκε με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17%, του μετοχικού κεφαλαίου, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και ορίσθηκαν τα μέλη αυτής, ήτοι ο κ. Μουρελάτος Γεώργιος του Αποστόλου, σύμβουλος επιχειρήσεων, με Α.Δ.Τ. AE 041631/2-2-2007 του Τ.Α. Βύρωνος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 5, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ.. Χενταιμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla), υπήκοος Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,επιτετραμμένος υπουργός, κάτοικος Αμπου Ντάμπι Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Βίλα Νο. 16/1 (Villa No. 16/1), κάτοχος του υπ αριθμ. A2400915/04-05-2010 διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο κ. Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου μυλωθρός, με Α.Δ.Τ.: AH 276652/8-7-2006 της Y.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικος Βόλου (οδός Κουντουριώτου αριθμ. 182), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Επικυρώθηκε ομόφωνα, με ψήφους 10.304.437, ήτοι με ποσοστό 60,17% του μετοχικού κεφαλαίου, η εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κι ορίσθηκαν τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου και της Όλγας, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Δ.Τ.: AH 778710/21-7-2009 της Y.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικος Βόλου (οδός Ιάσονος αριθμ. 82), που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1986, με Α.Φ.Μ. 063321879, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Δ.Τ.:Ρ 585864/8.7.94 του Τ.Α. Ελληνικού, κάτοικος Δραπετσώνας Αττικής (οδός Αναλήψεως αρ. 2Α), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, με Α.Φ.Μ. 043848244, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου και της Ευφροσύνης, συνταξιούχος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 059806/8.2.2007 του Τ.Α. Κορυδαλλού, κάτοικος Κορυδαλλού Πειραιώς, (οδός Μενάνδρου αρ. 19), που γεννήθηκε στην Πρέβεζα το έτος 1929, με Α.Φ.Μ. 008466666, Μέλος Δ.Σ. -Εκτελεστικό Μέλος

4) Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και της Σάμπα Μοχάμαντ (Sabha Mohamad), Επιτετραμμένος Υπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπήκοος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάτοικος Άμπου Ντάμπι - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Βίλλα 16/1), κάτοχος του υπ αριθμ. Α2400915 διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που γεννήθηκε στο Αλ Εϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το έτος 1969, με Α.Φ.Μ. 164654872,Μέλος Δ.Σ. -Μη Εκτελεστικό Μέλος

5) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, με Α.Δ.Τ. AE 041631/2-2-2007 του Τ.Α. Βύρωνος, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Σαράντα Εκκλησιών αρ. 5, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1954, με Α.Φ.Μ. 022348273, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου και της Ερασμίας, μυλωθρός, με Α.Δ.Τ.: AH 276652/8-7-2006 της Y.Α. Βόλου Μαγνησίας, κάτοικος Βόλου (οδός Κουντουριώτου αριθμ. 182), που γεννήθηκε στο Βόλο το έτος 1969, με Α.Φ.Μ. 034757350, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Eπίσης, ανακοινώθηκε η αντικατάσταση του κου. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) , Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και της Σάμπα Μοχάμαντ (Sabha Mohamad).

9. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες.

Σούρπη, 26 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό
Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή