Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2008

Loulis Food Ingredients_Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2008

Στις 26/06/2008 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 68,13% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 11.325.066 μετοχές και 11.325.066 ψήφους:

α. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2007 έως 31.12.2007, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

β. Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007

γ. Εκλέχθηκαν ομόφωνα ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων

Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008

δ. Αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως μη διανεμηθεί αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007

ε. Προεγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας

στ. Επικυρώθηκε ομόφωνα η από 3-12-2007 εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου του Νικολάου ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Κωνσταντίνου Δούκα του Σπυρίδωνος ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι αντικατέστησαν τους παραιτηθέντες κ. Όττο Λάνγκερ (Otto Langer), ο οποίος ήταν Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και κα Αλεξάνδρα Καχιουτέα, η οποία ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ήτοι τους κ.κ. Δημοσθένη Σαραφίδη του Σωκράτους και Κωνσταντίνο Δούκα του Σπυρίδωνος.

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 28-6-2009, παραμένει η ίδια και έχει ως εξής:

1) Κωνσταντίνος Λούλης του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος 2)Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

3)Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος 4)Δημοσθένης Σαραφίδης του Σωκράτους, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 5)Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ζ. Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.

η) Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007.

Σούρπη 26 Ιουνίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή