Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013

Loulis Food Ingredients_Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013

Στις 28/06/2013 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 11.614.807 μετοχές και 11.614.807 ψήφους :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

2. Απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

3. Εκλέχθηκε, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 111, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013, καθώς και για την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994.

4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012.

5. Προεγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 4,0875753 € εκάστη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή, της εταιρείας με την επωνυμία «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal». Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει στο ποσό των 7.777.781,05 ευρώ, εκ του οποίου το ποσό των 6.559.999,01 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της προτεινόμενης αύξησης για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο, καθώς και για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

7. Τροποποιήθηκε ομόφωνα, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

8. Τροποποιήθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, τα άρθρα 11, 17 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Εκλέχθηκε, ομόφωνα, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής :

1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου και της Όλγας
2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος και της Αθανασίας
3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου και της Ευφροσύνης
4) Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut) και της Ρενάτε (Renate)
5) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου και της Μαρίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου και της Ερασμίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Ορίστηκαν ομόφωνα, με ψήφους 11.614.807, ήτοι με ποσοστό 76,30% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, ήτοι ο κ. Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου και της Μαρίας, ο κ. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut) και της Ρενάτε (Renate) και ο κ. Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου και της Ερασμίας.

11. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στο πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Σούρπη 28 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή