Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μ.ΛΟΥΛΗ ΑΕ

Loulis Food Ingredients_Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μ.ΛΟΥΛΗ ΑΕ

Στις 28/06/2007 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 58,88% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.787.315 μετοχές και 9.787.315 ψήφους:

α. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, καθώς και η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.

γ. Εκλέχθηκαν ομόφωνα ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την επόμενη εταιρική χρήση.

δ. Αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως μη διανεμηθεί αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.

ε. Προεγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

στ. Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την 28-6-2009 και καθορίσθηκαν οι ιδιότητες των μελών του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής:

1)Κωνσταντίνος Λούλης του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος

2)Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Εκτελεστικό Μέλος.

3)Όττο Λάνγκερ (Otto Langer), Μη Εκτελεστικό Μέλος

4)Αλεξάνδρα Καχιουτέα του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5)Δημοσθένης Σαραφίδης του Σωκράτους, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ζ. Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για την υπογραφή του από 30-3-2007 προσυμφώνου πώλησης μετοχών με την εταιρεία «LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST S.A.», που εδρεύει στην Αυστρία, για την πώληση των 1.054.823 μετοχών της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» σύμφωνα με την υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, που κατέθεσε η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και για την υπογραφή της από 7-5-2007 σύμβασης, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία αγόρασε 2.581 μετοχές της εταιρίας «LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LIMITED».

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.

Σούρπη 28 Ιουνίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή