Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13.06.2017

Loulis Food Ingredients_Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13.06.2017

Στις 13/06/2017 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 12.928.651 μετοχές και 12.928.651 ψήφους :

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

2. Απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

3. Εκλέχθηκε, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016

5. Προεγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 941.878,41 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 941.878,41 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

7. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, η ακύρωση των 4.782 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

8. Τροποποιήθηκε ομόφωνα με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις ανωτέρω υπό στοιχεία 6 και 7 αποφάσεις.

9. Εκλέχθηκε, ομόφωνα, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής :

1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου και της Όλγας

2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος και της Αθανασίας

3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου και της Ευφροσύνης

4) Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και της Σάμπα Μοχάμαντ (Sabha Mohamad)

5) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου και της Μαρίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) Κουτουπής Ανδρέας του Γεωργίου και της Μαριάνθης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Εκλέχθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με τετραετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ήτοι:

1) Κουτουπής Ανδρέας του Γεωργίου και της Μαριάνθης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εκλέχθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου και της Μαρίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρις Αλντερέι (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και της Σάμπα Μοχάμαντ (Sabha Mohamad)

11. Εγκρίθηκε, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 23Α παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920, η ανάθεση καθηκόντων αμίσθου συμβούλου της Εταιρείας στον κ. Κωνσταντίνο Λούλη του Νικολάου

12. Παρήχθη η άδεια, με ψήφους 12.928.651, ήτοι με ποσοστό 75,5% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στο πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Σούρπη 13 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή