Γνωστοποίηση Απόφασης για την Αγορά Ιδίων Μετοχών

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση Απόφασης για την Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Νόμο 3604 /2007 ο οποίος τροποποίησε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, τον Κανονισμό 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 αποφάσισε και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2015 καθόρισε τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σε ποσοστό μέχρι το 10% του συνόλου των μετοχών της ήτοι μέχρι 1.712.506 μετοχές της Εταιρείας. Το εύρος τιμής αγοράς καθορίζεται από ένα (1) ευρώ έως πέντε (5) ευρώ. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, έχει ημερομηνία έναρξης την 8η Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία εγκρίσεως του προγράμματος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και ημερομηνία λήξης την 7η Ιανουαρίου 2017-

Τουλάχιστον το 90% των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν (ήτοι 9% των υφισταμένων μετοχών) θα ακυρωθεί, το υπόλοιπο δε 10% μπορεί να διανεμηθεί στο προσωπικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή