Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Κου. Λούλη Νικολάου

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Κου. Λούλη Νικολάου

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρεία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., ως εκδότης των μετοχών, ενημερώθηκε από τον μέτοχο Κο. Λούλη Νικόλαο, για την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου του.

-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου είναι η 5η Αυγούστου 2011.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κου Λούλη Νικολάου, μετά την συναλλαγή, φθάνει το 44,77%.

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

Λούλης Νικόλαος - Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή και στην προηγούμενη υποβολή εντύπου TR-1 έχουν για τον κο Λούλη Νικόλαο ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 6.815.361

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 41%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 6.815.361 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 44,77% (άμεσα).

Η γνωστοποίηση αφορά μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου του υπόχρεου λόγω ακύρωσης 1.400.556 μετοχών της εταιρείας που είχαν αποκτηθεί κατά την περίοδο 18/09/2008-17/09/2010 βάση της από 18/09/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η διαγραφή των ως άνω μετοχών εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων την 20/06/2011 και επικυρώθηκε από την Κ2-5770/01.07.2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και από το Δ.Σ. του Χ.Α την 27/07/2011

 

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή