Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Λούλη Ευαγγελία, Μάνου Όλγα, LLI EUROMILLS SA

Loulis Food Ingredients_Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007- Λούλη Ευαγγελία, Μάνου Όλγα, LLI EUROMILLS SA

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

-Η ταυτότητα του εκδότη των μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η εταιρία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

-Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου.

-Η Μύλοι Λούλη Α.Ε., ως εκδότης των μετοχών, ενημερώθηκε από τους μετόχους κ.κ. Λούλη Ευαγγελία, Μάνου Όλγα και LLI EUROMILLS S.A., για την μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου τους.

-Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώνεται μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου είναι η 5η Αυγούστου 2011.

-Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της κας Λούλη Ευαγγελίας και Μάνου Όλγας, μετά την συναλλαγή, φθάνει το 10,92%, ενώ της LLI EUROMMILS S.A. φθάνει το 5,46%.

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

Λούλη Ευαγγελία
- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή και στην προηγούμενη υποβολή εντύπου TR-1 έχουν για την κα Λούλη Ευαγγελία ως εξής

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 1.662.283

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 10%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 1.662.283 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 10,92 % (άμεσα).

Μάνου Όλγα
- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή και στην προηγούμενη υποβολή εντύπου TR-1 έχουν για την κα Μάνου Όλγα ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 1.662.283

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 10%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 1.662.283 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 10,92% (άμεσα).


LLI EUROMILLS S.A.
- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή και στην προηγούμενη υποβολή εντύπου TR-1 έχουν για την LLI EUROMILLS S.A. ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου είναι 831.142

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου είναι 5%.

- Τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν στην κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή έχουν ως εξής:

Α. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 831.142 (άμεσα).

Β. Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 5,46% (άμεσα).

Η γνωστοποίηση αφορά μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου των υπόχρεων λόγω ακύρωσης 1.400.556 μετοχών της εταιρείας που είχαν αποκτηθεί κατά την περίοδο 18/09/2008-17/09/2010 βάση της από 18/09/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η διαγραφή των ως άνω μετοχών εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων την 20/06/2011 και επικυρώθηκε από την Κ2-5770/01.07.2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και από το Δ.Σ. του Χ.Α την 27/07/2011.

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή