Λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Loulis Food Ingredients_Λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση/λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Το πρόγραμμα ενεκρίθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και του με αριθμό 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Ιανουαρίου 2015. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων, η απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω αποφάσεως, κατ'ανώτατο όριο μέχρι 1.712.506 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας , με κατώτατη τιμή ένα Ευρώ (1 €) και ανώτατη τιμή τα πέντε Ευρώ (5 €) ανά μετοχή.
Κατά την διάρκεια του παραπάνω προγράμματος και σε εκτέλεση-υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η Εταιρεία προέβη στην αγορά συνολικά 4.782 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως 1,9254 Ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,028% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή