Περίληψη των Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20-06-2011

Loulis Food Ingredients_Περίληψη των Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20-06-2011

Στις 20/06/2011 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 77,7% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 11.830.895 μετοχές και 11.830.895 ψήφους:

1. Εγκρίθηκαν, με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

2. Εγκρίθηκε, με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010.

4. Εκλέχθηκαν, με ψήφους 11.827.088, ήτοι με ποσοστό 77,7%, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011.

5. Αποφασίσθηκε, με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, η διανομή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010.

6. Προεγκρίθηκε, με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

7. Τροποποιήθηκαν, με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, τα άρθρα 8, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010.

8. Τροποποιήθηκε, με ψήφους 11.826.665, ήτοι με ποσοστό 77,7%, το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συνάδει με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που ακολουθεί η Εταιρεία.

9. Εγκρίθηκε, με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.324.566,40 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.324.566,40 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

10. Αποφασίσθηκε, με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, όπως ακυρωθούν οι 1.400.556 ίδιες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και όπως μειωθεί αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

11. Τροποποιήθηκε, με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις ανωτέρω απόφασεις.

12. Εξουσιοδοτήθηκε, με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

13. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως.


Σούρπη 20 Ιουνίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή