Πίνακας Αντιστοίχισης Δεικτών ESG 2023

Κατηγορία δεικτών ESG
Κωδικός (ID)
Περιγραφή Δείκτη
Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
C-E1-1
Περιγραφή Δείκτη

Άμεσες εκπομπές (Scope 1) – Συνολική ποσότητα άμεσων εκπομπών (Scope 1)

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

629 τόνοι ισοδύναμου
CO2 (tCO2e)

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
C-E1-2
Περιγραφή Δείκτη

Άμεσες εκπομπές (Scope 1) – Ένταση
των άμεσων εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (Scope 1)

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

4,66 t CO2e ανά εκατομμύριο ευρώ

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
C-E2-1
Περιγραφή Δείκτη

Έμμεσες εκπομπές (Scope 2) – Συνολική ποσότητα έμμεσων εκπομπών (Scope 2)

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

12.617 Τόνοι ισοδύναμου
CO2 (tCO2e)

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
C-E2-2
Περιγραφή Δείκτη

Έμμεσες εκπομπές (Scope 2)
– Ένταση των έμμεσων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου (Scope 2)

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

93,52 t CO2e ανά  εκατομμύριο ευρώ

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
C-E3-1
Περιγραφή Δείκτη

Ενεργειακή κατανάλωση και παραγωγή – Συνολική ποσότητα ενέργειας που καταναλώθηκε εντός του οργανισμού

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

28.475 (MWh)

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
C-E3-2
Περιγραφή Δείκτη

Ενεργειακή κατανάλωση και παραγωγή – Ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

92,3%

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
A-E2-1
Περιγραφή Δείκτη

Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή – Περιγραφή των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
A-E3-1
Περιγραφή Δείκτη

Διαχείριση αποβλήτων – Συνολική
ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

18,65 τόνοι

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
A-E3-2
Περιγραφή Δείκτη

Διαχείριση αποβλήτων – Συνολική
ποσότητα μη επικίνδυνων αποβλήτων

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

214,04 τόνοι

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
A-E3-3
Περιγραφή Δείκτη

Διαχείριση αποβλήτων – Ποσοστό αποβλήτων ανά τύπο επεξεργασίας – Ανακύκλωση

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

94,7% (220,42 τόνοι)

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
A-E3-6
Περιγραφή Δείκτη

Διαχείριση αποβλήτων – Ποσοστό αποβλήτων ανά τύπο επεξεργασίας – Υγειονομική Ταφή

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

5,3% (12,27 τόνοι)

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
SS-E3-2
Περιγραφή Δείκτη

Κατανάλωση νερού – Συνολική κατανάλωση νερού

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

34.419 (m3)

Κατηγορία δεικτών ESG
Περιβάλλον (Ε)
Κωδικός (ID)
SS-E4-1
Περιγραφή Δείκτη

Διαχείριση νερού – Περιγραφή των κινδύνων που σχετίζονται με τη διαχείριση νερού και των αντίστοιχων μέτρων μετριασμού που έχουν ληφθεί

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
C-S1-1
Περιγραφή Δείκτη

Συμμετοχή ενδιαφερόμενων
μερών – Εξέταση των κύριων
ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας και ανάλυση των βασικών
πρακτικών διασφάλισης της συμμετοχής τους

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
C-S2-1
Περιγραφή Δείκτη

Ποσοστό γυναικών εργαζομένων

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

14,6%

Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
C-S3-1
Περιγραφή Δείκτη

Ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές
θέσεις (δηλαδή το 10% των εργαζομένων με τις υψηλότερες
συνολικές αποδοχές)

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

3%

Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
C-S4-1
Περιγραφή Δείκτη

Κινητικότητα προσωπικού – Ποσοστό εθελούσιας κινητικότητας

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

5%

Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
C-S4-2
Περιγραφή Δείκτη

Κινητικότητα προσωπικού – Ποσοστό μη εθελούσιας
κινητικότητας

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

10%

Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
C-S5-1
Περιγραφή Δείκτη

Κατάρτιση εργαζομένων – Μέσος
όρος ωρών κατάρτισης στο 10%
των υψηλότερα αμοιβόμενων
εργαζομένων

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

665,5 ώρες

Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
C-S5-2
Περιγραφή Δείκτη

Κατάρτιση εργαζομένων
– Μέσος όρος ωρών κατάρτισης στο
90% των χαμηλότερα αμοιβόμενων
εργαζομένων

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

1.575,5 ώρες

Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
C-S6-1
Περιγραφή Δείκτη

Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων
– Περιγραφή της πολιτικής και
των θεμελιωδών αρχών για τα
ανθρώπινα δικαιώματα

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
C-S8-1
Περιγραφή Δείκτη

Αξιολόγηση προμηθευτών
– Περιγραφή της αξιολόγησης
των προμηθευτών με κριτήρια
ESG

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

Διαθέτουμε ένα άριστο δίκτυοδιανομής που απαρτίζεται από 4 ιδιόκτητα κέντρα διανομής:
>στη Μάνδρα (Αθήνα)
>στο Ποδοχώρι (Καβάλα)
>στη Σούρπη (Μαγνησία)
>στο Τόσεβο (Βουλγαρίας),
4 μονάδες παραγωγής:
>της Σούρπης
>του Κερατσινίου
>της Θήβας
>της Βουλγαρίας.
Μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των προμηθευτών μας (συνολικά 1.122), δημιουργούμε επίσης και ευρύτερες επιδράσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, συνεισφέροντας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη και την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση.

Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
A-S2-1
Περιγραφή Δείκτη

Συνολικό ποσό δαπανών για την εκπαίδευση των εργαζομένων

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

29.803,13 (€)

Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
SS-S7-1
Περιγραφή Δείκτη

Πρακτικές μάρκετινγκ – Περιγραφή της προσέγγισης για παροχή διαφανών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών μάρκετινγκ και σήμανσης προϊόντων

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Κατηγορία δεικτών ESG
Κοινωνία (S)
Κωδικός (ID)
SS-S9-1
Περιγραφή Δείκτη

Μηχανισμός διαχείρισης παραπόνων πελατών – Περιγραφή των βασικών λειτουργιών και διαδικασιών του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων πελατών

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

Λειτουργεί τμήμα διαχείρισης παραπόνων πελατών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπόνων τους σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (10 ημέρες). Σύνολο παραπόνων έτους 2021 για όλη την εταιρεία: 351

Κατηγορία δεικτών ESG
Διακυβέρνηση (G)
Κωδικός (ID)
C-G1-2
Περιγραφή Δείκτη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Ιδιότητα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Κατηγορία δεικτών ESG
Διακυβέρνηση (G)
Κωδικός (ID)
C-G1-3
Περιγραφή Δείκτη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Ποσοστό των γυναικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

14%

Κατηγορία δεικτών ESG
Διακυβέρνηση (G)
Κωδικός (ID)
C-G1-4
Περιγραφή Δείκτη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Ποσοστό μη εκτελεστικών μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

57%

Κατηγορία δεικτών ESG
Διακυβέρνηση (G)
Κωδικός (ID)
C-G1-5
Περιγραφή Δείκτη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Ποσοστό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)

42%

Κατηγορία δεικτών ESG
Διακυβέρνηση
Κωδικός (ID)
C-G2-1
Περιγραφή Δείκτη

Εποπτεία βιώσιμης ανάπτυξης – Περιγραφή της προσέγγισης για την εποπτεία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Κατηγορία δεικτών ESG
Διακυβέρνηση
Κωδικός (ID)
C-G3-1
Περιγραφή Δείκτη

Ουσιαστικά θέματα – Περιγραφή
της διαδικασίας αξιολόγησης
των ουσιαστικών θεμάτων

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Κατηγορία δεικτών ESG
Διακυβέρνηση
Κωδικός (ID)
C-G4-1
Περιγραφή Δείκτη

Πολιτική βιωσιμότητας – Περιγραφή
της πολιτικής και των θεμελιωδών αρχών για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Κατηγορία δεικτών ESG
Διακυβέρνηση
Κωδικός (ID)
C-G5-1
Περιγραφή Δείκτη

Πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας – Περιγραφή της πολιτικής και των θεμελιωδών αρχών επιχειρηματικής δεοντολογίας

Τιμή /Αναφορά (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021)
Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή