Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 2α Ιανουαρίου 2009

Loulis Food Ingredients_Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 2α Ιανουαρίου 2009

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2α Ιανουαρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ (8.311.416) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή κατά οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ (8.311.416) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ (8.311.416) και παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών,

2) Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) (αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη) τηλ. 24220-77200) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 2ας Ιανουαρίου 2009, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 14 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη). Στην περίπτωση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 14η Ιανουαρίου 2009, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη). Στην περίπτωση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σούρπη, 9 Δεκεμβρίου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή