Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μύλοι Λούλη Α.Ε.

Loulis Food Ingredients_Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μύλοι Λούλη Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Σούρπη Μαγνησίας, για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής Χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.

4) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωματικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

5) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση.

7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

8) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του χειριστή του λογαριασμού τους (αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Σούρπη Μαγνησίας) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών ή βεβαίωση κατάθεσης της βεβαίωσης δέσμευσης των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Σούρπη, 4 Ιουνίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή