Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Loulis Food Ingredients_Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

2)Έγκριση διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009

4)Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής τους

5)Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

6)Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010

7)Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

8)Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008

9)Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας

10)Τροποποίηση του άρθρου 26 περί Διάθεσης Κερδών του καταστατικού της Εταιρείας

11)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους

12)Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας

13)Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και ισόποσης μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

14)Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) (αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη) τηλ. 24220-77200) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 25ης Μαΐου 2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 7 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη). Εάν και κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη). Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 1 Ιουνίου 2010 για την Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 για την Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση.

Σούρπη, 28 Απριλίου 2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας!

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο privacy@loulisgroup.com ή πατώντας το σύνδεσμο απεγγραφής που θα βρείτε σε κάθε email μας. Η Loulis Food Ingredients σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφή